Địa tô ảnh hưởng đến giải phóng và bồi thường tại đường Trường Chinh

Địa tô ảnh hưởng đến giải phóng và bồi thường tại đường Trường Chinh

LỜI NÓI ĐẦU Lý do chọn đề tài Giải phóng mặt bằng(GPMB) là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân...
read more
Định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại Sacombank

Định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại Sacombank

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU..  MỞ ĐẦU       1.    Lý do chọn đề tài  2.    Mục tiêu nghiên cứu.  3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.  4.    Phương pháp nghiên cứu.  5.    Kết đấu đề...
read more
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án Quảng Ngãi

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án Quảng Ngãi

MỤC LỤC   LỜI NÓI ĐẦU..  1.    Ý nghĩa đề tài nghiên cứu :.  2.    Mục tiêu nghiên cứu :  3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :  4.    Phương pháp nghiên cứu :……………...
read more
Nghiên cứu về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển ở Việt Nam

Nghiên cứu về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển ở Việt Nam

Mục Lục Phần 1. LỜI MỞ ĐẦU..  1.    Tính cấp thiết của đề tài  2.    Mục đích nghiên cứu.  3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.  4.    Phương pháp nghiên cứu.  Phần 2.NỘI DUNG NGHIÊN CỨ...
read more
Phân tích thực trạng thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Phân tích thực trạng thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

 Mục lục Phần 1. Lời mở đầu Tính cấp thiết của đề tài bất động sản công nghiệp….. …………………………………………………&#82...
read more